Bible

Bible za jeden rok

Výsledek obrázku pro bible
Výzva k přečtení Bible za jeden rok, se mnohým lidem může zdát trochu šílené, ale když mi kamarádka navrhla, abychom do toho šly společně, neváhala jsem. Bohužel, jako člověk mnoha zájmů se k pravidelnému a navíc soustavnému čtení Bible těžko dostávám, pokud nade mnou nedlí alespoň nějaký bič. A to myslím tato výzva splňuje.

Ke svému čtení jsem si vybrala tuto výzvu, která má oproti jiným i jeden den k zamyšlení, či v mém případě k dohnání restů.😉

A abych si k tomu přidala ještě "přidanou" hodnotu, rozhodla jsem se, že postupně vytvořit malé shrnutí/recenze jednotlivých knih tohoto kánonu.

Rozhodla jsem se přečíst Český ekumenický překlad, a tak i verše, které se u jednotlivých knih objeví, budou citovány z něj.

Výsledek obrázku pro bible

Starý zákon

První Mojžíšova (Genesis)
Druhá Mojžíšova (Exodus)
Třetí Mojžíšova (Leviticus)
Čtvrtá Mojžíšova (Numeri)
Pátá Mojžíšova (Deuteronomium)
Jozue
Soudců
Rút
První Samuelova
Druhá Samuelova
První Královská
Druhá Královská
První Paralipomenon (1. Letopisů)
Druhá Paralipomenon (2. Letopisů)
Ezdráš
Nehemjáš
Ester
Jób
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň Písní
Izajáš
Jeremjáš
Pláč
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Jóel
Ámos
Abdijáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofonjáš
Ageus
Zacharjáš
Malachiáš


Výsledek obrázku pro bible

Nový Zákon

Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky Apoštolské
Římanům
První list Korintským
Druhý list Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Koloským
První list Tesalonickým
Druhý list Tesalonickým 
První list Timoteovi
Druhý list Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
List Jakubův
První list Petrův
Druhý list Petrův
První list Janův
Druhý list Janův
Třetí list Janův
List Judův
Zjevení Janovo

Výsledek obrázku pro bible

Žádné komentáře:

Okomentovat